jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste teabepäevade läbiviimise eesmärgiks on toetada kohalike omavalitsuste ja KOV hallatavate asutuste töötajaid nende igapäevatöös, tutvustades riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi tagasipöördujatele*, uussisserändajatele* ja vähelõimunud püsielanikele*.

Omades rohkem teadmisi on KOVi töötajatel võimalik sihtgruppi kuuluvaid elanikke suunata olemasolevatesse tegevustesse ja selle kaudu toetada kohanemist kohalikku kogukonda. Samuti anname teabepäevadel ülevaate valdkonna poliitikatest, rahvusvahelistest suundumustest ja trendidest. 

*tagasipöörduja – väljaspool Eestit elanud inimene, kellel on Eesti kodakondsus või välismaalase pass, kes on Eestisse püsivalt tagasi pöördunud

*uussisserändaja – vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel 

*vähelõimunud püsielanik – elanik, kelle põhiline suhtluskeel pole eesti keel ja kes ei tunne kuuluvust eestikeelsesse inforuumi ja kogukonda

.

TEGEVUSTE AJAGRAAFIK

AUGUST 2021 – JAANUAR 2022

Toimub hetkeolukorra kaardistamine ja tervikpildi kujundamine. KOVide ja KOV hallatavate asutuste töötajatega viiakse läbi individuaal- ja/või grupiintervjuud, mõistmaks KOVide ja KOV hallatavate asutuste esindajate teadlikkust uussisserändajatele, tagasipöördujatele ja vähelõimunud püsielanikele suunatud riiklikest tegevustest ja võimalustest ning väljatoodud sihtgruppidega seotud piirkondlikke vajadusi. Intervjuud viiakse läbi valikuliselt erinevate KOVide ja KOV hallatavate asutuste töötajatega.

VEEBRUAR 2022 – OKTOOBER 2022 

Lähtuvalt kaardistatud vajadustest korraldatakse üle Eesti kokku 25 maakondlikku teabepäeva. Maakondlikud teabepäevade toimumiskuupäevade osas toimub eelnev piirkondlik kooskõlastamine. Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalistele teabepäevadele on oodatud osalema KOV ja KOV hallatavate asutuste esindajad.  

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.