jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Mis on taasühiskonnastamine?

Taasühiskonnastamise olemuseks on kinnipidamisasutustest vabanevate inimeste ühiskonda tagasipöördumise hõlbustamine, õiguskuulekuse ja toimetulekuvõime suurendamine ning korduvkuritegevuse vähendamine. Selle toetamiseks pakutakse vanglast vabanejale  jätkutuge, mille kaudu toimub vanglast vabaneja naasmine ühiskonda. Kogukonda naasmine peab olema läbimõeldud, planeeritud, konstruktiivne ja vabanejat toetav.

Taasühiskonnastamise üheks meetodiks on tugiisikuteenus. Tugiisik aitab vastavalt olukorrale inimese toimetulekuvõimet säilitada, parandada või takistada toimetulekuvõime edasist langust. Tugiisik toetab oma tegevusega vanglast vabanenud inimese igapäevast toimetulekut, motiveerib täitma seatud sihte, eelkõige töö- ning õppimisega seotud eesmärke, samuti õiguskuulekuse säilitamist. Kliendi iseseisva toimetuleku toetamiseks ja vajadusel elukoha leidmiseks tugiisik teeb koostööd kohalike omavalitsustega ning ajutise majutusteenuse pakkujatega Pärnus, Jõhvi ja Harjumaal.

Edukaks taasühiskonnastamiseks tuleb suurendada vanglast vabanejate osalust tööturul, tööturu- ja sotsiaalteenustel ja hariduses ning vähendada nende retsidiivsust. Tugiisiku abil saab suureneda vanglast vabanejate sotsiaalset kaasatust, võimalusi toimetulekuks, osalust tööturuteenustel ja tööhõives.

Taasühiskonnastamise  üldisemaks tulemuseks on vähenenud korduvkuritegevuse näitajad tugiisikuteenusel osalenute seas (nt kuriteo mittesooritamine ühe aasta jooksul peale vanglast vabanemist). Vabanejatest peavad saama enesega toime tulevad ning väärtustatud ühiskonnaliikmed.

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub tugiisikuteenust vanglast vabanevatele inimestele Lõuna-Eestis. Teenusele suunamine toimub vangla inspektor-kontaktisikute poolt. Teenus on kliendile TASUTA! Kui Sul tekkis huvi, võta ühendust telefonil 53 06 38 93 (Veronika).

Tugiisikuteenust vanglast vabanejatele rahastab aastatel 2019-2022 Euroopa Sotsiaalfond.

EESMÄRGID:

1

Toetab tööotsingul

Tugiisik toetab tööhõivesse jõudmisel ja tööotsingul.

2

Vähendab retsidiivsust

Tugiisikuteenus toetab õiguskuulekat eluviisi ja vähendab nii võimalikku korduvkuritegevust.

3

Suurendab motivatsiooni

Tugiisikuteenus aitab seada eesmärke ja hoida motivatsiooni nende eesmärkideni jõudmiseks.

4

Aitab sulanduda ühiskonda

Tugiisik julgustab tavaellu sisse elama, toetab suhtlemisel ametiasutustega ja teeb vajadusel võrgustikutööd.

Osalejad ütlevad:

“Mul on olemas elu- ja töökoht, samuti õppekoht, mis on paljuski saavutatud tänu tugiisiku suunamisele. Elu hakkab saavutama oma normaalset vormi ja stabiilsust nii isiklikus pereelus kui ka töös. Ma olen elus tänu tugiisikule.” – M, 36-aastane

“Ilma tugiisikuta oleksin täiesti kadunud, ta on super! Ise kartsin, et mul ei tule välja,  aga tema ütleb – pead minema, tuleb välja!” – M, 28-aastane

“Tugiisik toetab, õpetab ja aitab.” M, 40-aastane