jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Johannes Mihkelsoni Keskus viis perioodil 01.08.2021-31.10.2022 läbi kohalikele omavalitsustele (KOV) ja kohaliku omavalitsuse allasutuste töötajatele suunatud teabepäevi ja temaatilisi seminare. Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste teabepäevade läbiviimise eesmärgiks oli toetada KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajaid nende igapäevatöös, tutvustades riigi poolt pakutavaid teenuseid ja võimalusi tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja muukeelsetele püsielanikele.

 • uussisserändaja – vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel
 • tagasipöörduja – välisriigist Eestisse tagasi elama asunud Eesti kodanik või välisriigis sündinud eesti rahvusest isik
 • muukeelne püsielanik – elanik, kes on elanud Eestis püsivalt üle viie aasta ja kelle põhiline suhtluskeel pole eesti keel

Omades rohkem teadmisi on KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajatel võimalik sihtgruppi kuuluvaid elanikke suunata olemasolevatesse tegevustesse, teenustele ja selle kaudu toetada kohanemist kohalikku kogukonda.  Tegu on olulise ennetustööga, mis toetab tagasipöördujate, uussisserändajate ja vähelõimunud püsielanike paremat hakkamasaamist kogukonnas. Ühtlasi suurendab ka nende tahet kogukonda kuuluda ja omapoolselt selle arengusse panustada. Samuti anname teabepäevadel ülevaate valdkonna poliitikatest, rahvusvahelistest suundumustest ja trendidest. 

Kokku teostasime 25 teabepäeva ja 9 seminari külastades kõiki Eesti maakondi. Projekti alguses toimunud hetkeolukorra kaardistamise järel oli planeeritud viia läbi 25 teabepäeva, kuid projekti jooksul selgus vajadus teha täiendavad seminarid: kuus täiendavat seminari, mille keskmes on rändetaustaga lapse toetamine koolikeskkonnas ja kolm täiendavat seminari, mille keskmes on rahvusvaheline lastekaitse.

Projekti raames valmis kaks dokumenti ja kolm videot:

Projekti läbiviimisel soovime tänada meie koostööpartnereid. Aastal 2021 teostas sama eesmärgiga teabepäevi Integratsiooni Sihtasutus, kes oli ka sellel aastal teabepäevadel omapoolset ettekannet tegemas ja sihtgruppidele suunatud Integratsiooni Sihtasutuse teenuseid ja toetavaid võimalusi tutvustamas. Balti Uuringute Instituut ja Tartu Rahvusvaheline Maja viisid oma teadmistele ja kogemusele tuginedes läbi koolitöötajatele suunatud kuus seminari “Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas”. Sotsiaalkindlustusamet pani õla alla ja viis läbi lastekaitsetöötajatele suunatud kolm seminari “Rahvusvaheline lastekaitse töös rändetaustaga inimestega”.

TEABEPÄEVADE AJAKAVA

 • Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 17.03 kell 13:00-16:00, Põlva
 • Jõgevamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 30.03 kell 13:00-16:00, Jõgeva
 • Võrumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 05.04 kell 11:00-14:00, Võru
 • Valgamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Esmaspäev, 11.04 kell 13:00-16:00, Valga
 • Raplamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 13.04 kell 13:00-16:00, Rapla
 • Saare maakonna rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 27.04 kell 13:30-16:30, Kuressaare
 • Läänemaa I rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 17.05 kell 13:00-16:00, Haapsalu
 • Hiiumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Reede, 03.06 kell 10:30-13:30, Kärdla
 • Järvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 08.06 kell 13:00-16:00, Paide
 • LääneVirumaa I rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 09.06 kell 10:00-13:00, Rakvere
 • Harjumaa I rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 28.06 kell 13:00-16:00, Keila
 • Ida-Virumaa I rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 29.06 kell 13:00-16:00, Jõhvi
 • Tartumaa I rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Esmaspäev, 29.08 kell 10:00-13:00, Elva
 • Tartumaa II rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 08.09 kell 10:00-13:00, Tartu
 • Harjumaa II rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Reede, 09.09 kell 10:00-13:00, Tallinn
 • Harjumaa III rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 13.09 kell 10:00-13:00, Maardu
 • LääneVirumaa II rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 22.09 kell 10:00-13:00, Rakvere
 • Harjumaa IV rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Reede, 23.09 kell 10:00-13:00, Tallinn
 • Viljandimaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 27.09 kell 13:00-16:00, Viljandi
 • Läänemaa II rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 29.09 kell 14:00-17:00, Taebla
 • Ida-Virumaa II rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 05.10 kell 10:00-13:00, Kohtla-Järve
 • Tartumaa III rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 06.10 kell 10:00-13:00, Tartu
 • Ida-Virumaa III rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 11.10 kell 13:00-16:00, Narva
 • Pärnumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Reede, 14.10 kell 10:30-13:30, Pärnu
 • Harjumaa V rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Reede, 21.10 kell 10:00-13:00, Tallinn

SEMINARIDE AJAKAVA

 • Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas – Teisipäev, 17.08 kell 13:30-15:00, Taevaskoja
 • Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas – Esmaspäev, 12.09 kell 14:00-16:30, Jõgeva
 • Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas – Neljapäev, 15.09 kell 14:30-17:00, Võru
 • Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas – Kolmapäev, 21.09 kell 14:30-17:00, Viljandi
 • Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas – Neljapäev, 29.09 kell 14:30-17:00, Paide
 • Rändetaustaga lapse ja noore toetamine Eesti koolikeskkonnas – Esmaspäev, 03.10 kell 14:30-17:00, Elva
 • Rahvusvaheline lastekaitse töös rändetaustaga inimestega – Teisipäev, 11.10 kell 13:00-15:00, Pärnu
 • Rahvusvaheline lastekaitse töös rändetaustaga inimestega – Neljapäev, 13.10 kell 10:00-12:00, Tartu
 • Rahvusvaheline lastekaitse töös rändetaustaga inimestega – Kolmapäev, 19.10 kell 10:30-12:30, Tallinn

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.