jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt „Inspireeriv töö noortele“

Projekt „Inspireeriv töö noortele“ (01.08.2018-31.07.2020)

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekt  aitab tööturult „Inspireeriv töö noortele“ eemal olnud noortel ja lapsevanematel leida  püsiv töö ja/või õppimisvõimalus. Me viime tegevused ellu Tartu tööjõuregioonis. Tegevustes osaleb vähemalt 126 inimest ning eeldatavalt asub tööle neist 35%.

Projektis on kuus põhitegevuste suunda: 1) tööotsingukoolitus „Inspireeriv töö noortele“ (sotsiaalsete-, toimetuleku- ja tööotsinguoskuste arendamiseks), 2) tööklubi, 3) erialakoolitused, 4) tugiisikuteenus, 5) nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine) ja 6) tööpraktika. Kolm neist toimub grupitegevustena ning kolm individuaalselt. Neid toetab omakorda tegevusena teavitus – mis hõlmab lisaks sihtgrupile ka kõigi koostööpartnerite (omavalitsused, praktikapartnerid, erialakoolituste pakkujad, Eesti Töötukassa jt), lepingupartnerite ja meeskonna (lektorid, tugiisikud, nõustajad, superviisor, tööklubi juhendajad) kaasamist.

Iga projektiga liituja osaleb just talle vajalikes tegevustes tema jaoks sobivas mahus – vajadustepõhiselt ehk „rätsepaülikonna“ põhimõttel.

Tegevustes osalejate jaoks on neli toetavat võimalust: stipendium, sõidutoetus, tasuta toitlustus ja vajadusel tasuta lapsehoid.

Sel viisil pakub Johannes  Mihkelsoni Keskus tööotsijale kompleksset toetussüsteemi. Me loome sihtrühmale kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Antud metoodika väljatöötamisel on arvestatud eri tasandite tööturule sisenemise barjääre (psühholoogilisi, füüsilisi ja keskkonnast tulenevaid) ja piirkonna eripära. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele (personal on vastava hariduse, väljaõppe, kogemuste ja litsentsidega).

Projekt toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 294 951,28 eurot.