jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Meie eesmärk

Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) on organisatsioon, mille üks tegevusala on abistada Eestisse saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikuid. Me viime läbi erinevaid tegevusi, et abistada rahvusvahelise kaitse saanuid isikuid lõimumisel Eesti ühiskonda. Meie eesmärk on see, et inimene saaks iseseisvalt hakkama asjaajamistega ning saaks Eestis elada täisväärtusliku elu. Toetame Eestis viibivaid rahvusvahelise kaitse saajaid pakkudes tugiisikuteenust ning viies läbi huvitegevust, põhjaliku tööotsingukoolitust ja loovteraapia sessioone. Lisaks oleme koondanud siia kodulehele olemasolevad abimaterjalid mis lihtsustavad rahvusvahelise kaitse saanud isikute ühiskonnaga lõimumise protsessi.

... kuidas me seda teeme?

Sotsiaalseid-, tööotsingu- ja toimetulekuoskusi arendav koolitus.

Maht 100 tundi. Käsitletavad teemad: psühholoogiline ettevalmistus tööturule sisenemiseks, tööintervjuu ja eneseesitluse treening, õpioskuste arendamine, tööelu planeerimine ja suhted

Tööklubi.

Regulaarsed grupikohtumised koolituse läbinutega, toetusgrupi põhimõttel, toimuvad 1 kord nädalas grupijuhi eestvedamisel.

Tööpraktika.

Tööpraktika eesmärk on praktilise töökogemuse omandamine, ametialaste oskuste täiendamine, tööharjumuste loomine.

Tugiisikuteenus.

Tugiisikuteenuse peamisteks meetoditeks on nõustamine, selgitamine ja info andmine. Samuti võib tugiisik saata kaitse saanud inimesi kohtumistel erinevate ametkondadega, aidata leida tööd ja eneseväljendusvõimalusi ning toetada neid perekondadega taasühinemisel. Me ei tee otsuseid oma toetatavate eest, vaid aitame neil endil teha informeeritud valikuid.

Loovteraapia.

Loovteraapia eesmärk on rahvusvahelise kaitse saanute kultuurilise ja psühholoogilise kohanemisprotessi ja hakkamasaamise toetamine.Loovteraapia leevendab psühholoogilisi raskusi ja trauma läbielamist, aitab mõtestada kogetut ja praegust hetkeolukorda ning laseb kaitse saajatel keskenduda uuele elule uues riigis.

Sotsiaalse integratsiooni tugiteenus.

Teenuse eesmärk on rahvusvaheliste kaitse saanud isikute ja kohaliku elanikkonna igapäevaste kontaktide ja suhtluse arendamine ning kaitse saanud isikute kaasamine kohalikku kogukonda ja läbi selle parandada kogukondlikku sidusust.