jmk@jmk.ee  |   7 300 541

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus juhindub oma tegevuses Eesti seadustest, teistest õigusaktidest, keskuse põhikirjast, töökorralduse reeglitest ja kvaliteedipõhimõtetest.

JMK töötajate eetilised põhimõtted ja väärtushinnangud:
▪ Lähtume oma töös MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse missioonist, visioonist, väärtustest ja eesmärkidest.
▪ Toetame iga kliendi õigust olla täisväärtuslik ühiskonna liige.
▪ Oleme igasuguse diskrimineerimise vastu ja lähtume oma tegevuses sellest, et kõigil inimestel on võrdsed õigused ja õigus võrdsele kohtlemisele, sõltumata rahvusest, rassist, religioonist, soolisest orientatsioonist või puudest.
▪ Meie töötajad, koolitajad, tugiisikud ja nõustajad toetavad inimesi tööotsingul, ametivalikul, elujärje parandamisel ning ühiskonnaellu lõimumisel.
▪ Hoiame ja aktsepteerime klientide privaatsust ja andmete konfidentsiaalsust kooskõlas asutusesisete dokumentidega ja Eesti seadustega, v.a juhtudel kui see on vältimatu tagamaks kliendi või tema lähedase turvalisust ja kaitset või on vastuolus seadusega.
▪ Klientide kohta kogutud andmed on kättesaadavad üksnes selleks volitatud isikutele ning nende edastamisel kolmandatele osapooltele (rahastajad, koostööpartnerid, tugivõrgustik) jälgime konfidentsiaalsusprintsiipe.
▪ Edastame kliendile infot temale arusaadaval ja sobival viisil.
▪ Me ei kuritarvita kliendi usaldust ning ei kahjusta tema huve ei sõna ega teoga.
▪ Teeme kliendi ja tema lähedaste vajadustest lähtuvalt võrgustikutööd teiste teenusepakkujatega, et klient saaks talle sobivaima teenuse.
▪ Hõlmame kliendi ja/või tema lähedased teenuste arendamisse ja planeerimisse, samuti anname ise vajalikku tagasisidet kliendile.
▪ Jagame ja vahetame kogemusi, teadmisi ning teavet kolleegide, koostööpartnerite ning rahastajatega ja võtame nende tagasiside arvesse teenuste arendamisel ja planeerimisel.
▪ Eetikapõhimõtted on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (http://www.humanrightsestonia.ee/el-i-pohioiguste-harta/).

Tunnustame Eesti Mittetulundusühingutee ja Sihtasutuste Liidu liikmete 2002. a. vastu võetud Vabaühenduste Eetikakoodeksit, http://www.ngo.ee/eetikakoodeks