jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised teabepäevad

Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste teabepäevade läbiviimise eesmärgiks on toetada kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV hallatavate asutuste töötajaid nende igapäevatöös, tutvustades riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi tagasipöördujatele*, uussisserändajatele* ja vähelõimunud püsielanikele*.

 

*tagasipöörduja – välisriigist Eestisse tagasi elama asunud Eesti kodanik või välisriigis sündinud eesti rahvusest isik

*uussisserändaja – vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel

*vähelõimunud püsielanik – elanik, kelle põhiline suhtluskeel pole eesti keel ja kes ei tunne kuuluvust eestikeelsesse inforuumi ja kogukonda

 

Omades rohkem teadmisi on KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajatel võimalik sihtgruppi kuuluvaid elanikke suunata olemasolevatesse tegevustesse, teenustele ja selle kaudu toetada kohanemist kohalikku kogukonda.  Tegu on olulise ennetustööga, mis toetab tagasipöördujate, uussisserändajate ja vähelõimunud püsielanike paremat hakkamasaamist kogukonnas. Ühtlasi suurendab ka nende tahet kogukonda kuuluda ja omapoolselt selle arengusse panustada.

Samuti anname teabepäevadel ülevaate valdkonna poliitikatest, rahvusvahelistest suundumustest ja trendidest.

TEABEPÄEVADE AJAKAVA*

 • Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 17.03 kell 13:00-16:00
 • Jõgevamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 30.03 kell 13:00-16:00
 • Võrumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 05.04 kell 11:00-14:00
 • Valgamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Esmaspäev, 11.04 kell 13:00-16:00
 • Raplamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 13.04 kell 13:00-16:00
 • Saare maakonna rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 27.04 kell 13:30-16:30
 • Läänemaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 17.05 kell 13:00-16:00
 • Hiiumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Reede, 03.06 kell 10:30-13:30
 • Järvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 08.06 kell 13:00-16:00
 • LääneVirumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Neljapäev, 09.06 kell 10:00-13:00
 • Harjumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Teisipäev, 28.06 kell 13:00-16:00
 • Ida-Virumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev – Kolmapäev, 29.06 kell 13:00-16:00
*ajakava täieneb jooksvalt

Aastal 2021 teostas sama eesmärgiga teabepäevi Integratsiooni Sihtasutus, kes on ka sellel aastal teabepäevadel omapoolset ettekannet tegemas ja sihtgruppidele suunatud Integratsiooni Sihtasutuse teenuseid ja toetavaid võimalusi tutvustamas.

 

PROJEKTI TEGEVUSTE AJAKAVA

AUGUST 2021 – JAANUAR 2022

Toimub hetkeolukorra kaardistamine ja tervikpildi kujundamine. KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajatega viiakse läbi individuaal- ja/või grupiintervjuud, mõistmaks KOV ja KOV hallatavate asutuste esindajate teadlikkust uussisserändajatele, tagasipöördujatele ja vähelõimunud püsielanikele suunatud riiklikest tegevustest ja võimalustest ning väljatoodud sihtgruppidega seotud piirkondlikke vajadusi. Intervjuud viiakse läbi valikuliselt erinevate KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajatega.

VEEBRUAR 2022 – OKTOOBER 2022

Lähtuvalt kaardistatud vajadustest korraldatakse üle Eesti kokku 25 maakondlikku teabepäeva. Maakondlikud teabepäevade toimumiskuupäevade osas toimub eelnev piirkondlik kooskõlastamine. Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalistele teabepäevadele on oodatud osalema KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajad.

 

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.