jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt „Samm Eesti tööellu“

Projekt „Samm Eesti tööellu“ (01.11.2018-31.10.2020)

Projekti rahastajad: ESF, Tallinna linn, Maardu linn, Viimsi Vallavalitsus. Projekt toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 309 515,62 eurot.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti „Samm Eesti tööellu“ aitab tööturult eemal olevatel isikutel suurendada oma konkurentsivõimet ning leida endale sobiv ja püsiv töö. Projekti sihtgruppideks on:

  • Mittetöötav ja mitteõppiv vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud isik;
  • mittetöötav ja mitteõppiv inimene, kelle peamine suhtluskeel ei ole eesti keel;
  • mittetöötav ja mitteõppiv 16–26-aastane noor;
  • mittetöötav ja mitteõppiv vanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.

Me viime tegevusi ellu Harjumaa tööjõuregioonis – Tallinna linnas ja Harjumaal. Tegevustes osaleb vähemalt 130 inimest ning eeldatavalt asub neist tööle 30%.

Projektis on kuus põhitegevuste suunda: 1) tööotsingukoolitus „Samm Eesti tööellu“ (sotsiaalsete-, toimetuleku- ja tööotsinguoskuste arendamiseks), 2) tööklubi, 3) erialakoolitused, 4) tugiisikuteenus, 5) nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine) ja 6) tööpraktika. Kolm neist toimub grupitegevustena ning kolm individuaalselt. Neid toetab omakorda tegevusena teavitus – mis hõlmab lisaks sihtgrupile ka kõigi koostööpartnerite (omavalitsused, praktikapartnerid, erialakoolituste pakkujad jt), lepingupartnerite ja meeskonna (lektorid, tugiisikud, nõustajad, superviisor, tööklubi juhendajad) kaasamist.

Iga projektiga liituja osaleb just talle vajalikes tegevustes tema jaoks sobivas mahus – vajadustepõhiselt ehk „rätsepaülikonna“ põhimõttel.

Tegevustes osalejate jaoks on neli toetavat võimalust: stipendium, sõidutoetus, tasuta toitlustus ja vajadusel tasuta lapsehoid.

Sel viisil pakub Johannes  Mihkelsoni Keskus tööotsijale kompleksset toetussüsteemi. Me loome sihtrühmale kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Antud metoodika väljatöötamisel on arvestatud eri tasandite tööturule sisenemise barjääre (psühholoogilisi, füüsilisi ja keskkonnast tulenevaid) ja piirkonna eripära. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele (personal on vastava hariduse, väljaõppe, kogemuste ja litsentsidega).

Tegu oli esimese täiemahuliselt Harjumaa piirkonnas toimuva JMK projektiga. Esmakordseks oli samuti eesmärgipärane tegelemine venekeelse sihtgrupiga, kellele oli orienteeritud 3 tööotsingukoolitust 7-st, millele lisandus ka eesti keele õpe. Samuti oli võimalus pakkuda venekeelset karjääri-, psühholoogilist, sõltuvus- ja võlanõustamist ning vajaduspõhist tugiisikuteenust.

Projekti mõju

Projekti jooksul kasutas koolitus- ja tugiteenuseid 107 sihtgruppi kuuluvat inimest, kellest 37 inimest (34,6%) leidsid endale sobiva töökoha. See on hea näitaja, arvestades sellega, et projektiga liitus mitmeid keerulises olukorras ja pikaajalist toetusprotsessi vajavaid isikuid ning 2020. aasta esimeses pooles seadis tööelule suuri piiranguid COVID-19-ga seotud olukord maailmas ja kehtivad riiklikud piirangud.