jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Õppekäik Šotimaale “Rahvusvaheline naistekeskus”

12.-16.septembril 2016 korraldas Johannes Mihkelsoni Keskus oma tugiisikutele ja koostööpartneritele õppevisiidi Dundeesse, Suurbritanniasse.

Õpirände eesmärk oli külastada Dundee Rahvusvahelist Naistekeskust (Dundee International Women Centre, DIWC). Keskus on tegutsenud Dundees juba üle 45 aasta ning omab pikaajalist kogemust pagulaste ja uusimmigrantide ühiskonda lõimumisel. Keskuse programmid tegelevad keeleõppega, huvitegevusega, inimõiguste ja kohalike seaduste tutvustamisega, et ennetada pagulaste isoleerumist ühiskonnast. DIWC keeleõppe- ja huvitegevuse programmid võimaldavad pagulasrändega tulnud naistel paremini integreeruda Šoti ühiskonda, nad tunnevad end turvaliselt ning nad õpivad keelt ja kohalikku kultuuri, mis jääks neile muul juhul kättesaamatuks kuna moslemi perekondades jäävad naised tihti koju, eemale nii tööst kui haridusest. Programmide eesmärk on anda pagulasnaistele (aga ka uusimmigrantidele ehk kes on tulnud riiki teistel alustel elamislubadega) võimaluse kodust välja tulla, valida endale amet, õpe jne. Hetkel osaleb naistekeskuse programmides üle 600 naise, kes esindavad väga erinevaid etnilisi kogukondi. Dundee naistekeskus on olnud väga edukas Šotimaa integratsioonipoliitikas.
Õppevisiidil osalesid Johannes Mihkelsoni Keskuse, Vao majutuskeskuse ja MTÜ ETNA töötajad.
Kogemustevahetust toetas Erasmus+.

Õpirändel omandatud kogemused on Johannes Mihkelsoni Keskus rakendanud oma igapäevategevustesse. Näiteks toimuvad täna just naistele suunatud eluoskuste koolitused ja teraapia sessioonid. Õpirändes osalenud keskuse töötajad edastasid saadud kogemused tugiisikutele, kellel pädevus tõusis ning nad saavad tõhusamalt oma kliente nõustada. Vastavalt saadud teadmistele ja omandatud kogemustele täiendas JMK oma õppekavasid ja viis sisse vajalikud muudatused (naistega tehtavad tegevused ja nõustamine). Omandatud kogemusi on keskus kasutanud ka koostöös Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga suhtluses.

Õppekäigu tulemused:
Õpirändes osalenud organisatsioonide esindajad said Dundee Rahvusvahelisest Naistekeskusest teadmisi järgmistest valdkondadest:
(1) täiskasvanuharidus kolmandatest riikidest pärit naissoost migrantidele (meetodid, sotsiaalse isolatsiooni vähendamine, Šotimaal kasutatavad programmid ning nendest tulenevad kasutegurid), (2) turvaline võrgustik ja interneti kasutus (laste turvaline käitumine digitaalses maailmas, online ohutuse tähtsus, ekstremism ja vägivaldne ekstremism meedias ja internetis, digitaalne asjaajamine), (3) sotsiaalsed tegevused, üritused ja nende korraldus (kunstitegevused, õmblemine, toiduvalmistamine jms ning nendest tegevustest tulenevate väärtuste ja erinevuste hindamine), (4) õpetuslik haridus ja kvalifikatsiooni andev õpe (Šotimaa kogemus niisuguste programmide korraldamisel kolmandatest riikidest pärit naissoost migrantidele, nt lapsehoiuteenus erinevate ürituste ajal), (5) tööalane konkurentsivõime, tööhõivevõime (programmid mosleminaiste tööle aitamiseks, osalejate motiveerimine, vabatahtlik töö, tööhõivevõime tähtsuse rõhutamine ja selgitamine jne).

Koolitusreisil osalevate asutuste (JMK, Vao keskus jt) esindajad on andnud saadud teadmised koolitusel omakorda edasi oma asutuste/organisatsioonide töötajatele.Võrgustikukohtumistel teiste organisatsoonidega ja avalikel esinemistel on mainitud õpirände kaudu saadud teadmiseid. Levitamise peamised sihtrühmad on olnud tugiisikud, sotsiaaltöötajad, vabatahtlikud, valdkonnaga seotud töötajad.

Projekti tulemused numbrites:
26 JMK tugiisikut on saanud koolituse ja nende erialased pädevused on täienenud.
4 Vao keskuse töötajat on saanud koolituse ja nende erialased pädevused on täienenud.
Kokku ligi 92 töötajat teistest organisatsioonidest on saanud infot õppereisi ja seal kogetu kohta.
Kokku ligi 120 inimest on saanud koolitust ja nende pädevus vastava teemaga tegelemisel on tõusnud või on nad saanud infot õppereisil kogetu kohta.
Toimunud on Eesti-sisesed koolitused ning teemat on käsitletud edasi võrgustikukohtumistel.