jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub võimalusi

Tööotsijale

Tööotsijate koolituse ehk töökeskuste suunal on välja arendatud kvaliteetsed teenused, koolitusmetoodika töötab praktikas hästi ning koolitatud tugiisikute võrgustik tegutseb edukalt. Keskus on sageli saanud tunnustust tööotsijatelt endilt, kes hindavad meie koolituse kvaliteeti väga kõrgelt. Üldiselt tööotsijate aitamise ja koolitamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide seas meie keskust teatakse ning tunnustatakse. Ka väljatöötatud metoodika mõjub usaldusväärselt.

Kolmandate riikide kodanikele

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus pakub rahvusvahelise kaitse saanud inimestele tugiisikuteenust. Kuidas abistab tugiisik antud sihtgruppi? Kuna Eestis on kultuurilised kogukonnad väga väikesed ning mitmel etnilisel grupil (kelle hulgast pagulasi tuleb) need Eestis üldse puuduvad, siis on siia saabunud pagulased tihti isoleeritud ühiskonnast. Neil puudub tavaliselt eesti- ja vene keele oskus, nad kannatavad kultuurišoki käes, neil on vähe teadmisi Euroopa ühiskonnas juurdunud kommete kohta. Tugiisik on pagulasele tihti ainukeseks Eesti-poolseks kontaktpunktiks.

Vanglast vabanenule

Taasühiskonnastamise olemuseks on kinnipidamisasutustest vabanevate inimeste ühiskonda tagasipöördumise hõlbustamine, õiguskuulekuse ja toimetulekuvõime suurendamine ning korduvkuritegevuse vähendamine.

Noorele

Tööotsingu- ja sotsiaalsete oskuste koolitus, välja arendatud kvaliteetsed tugiteenused ja koolitatud tugiisikute võrgustik toetavad mittetöötavate ja mitteõppivate noorte hõivesse toomist.

Mis on Johannes Mihkelsoni Keskus?

Johannes Mihkelson (1907 – 1992) oli eestlasest pagulane, ametiühinguaktivist ja sotsiaaldemokraat, kes pärast II maailmasõda sai pagulaseks Rootsis. Ta hoidis elus sotsiaaldemokraatide Välis-Eesti koondist ning samuti ideed iseseisvast Eestist. Samuti oli Mihkelsoni ideeks luua ülemaailmne pagulaste ametiühing, mis seisaks rahvusvaheliselt pagulaste õiguste ja töötamisvõimaluste eest. Pärast Eesti iseseisvumist ja Johannes Mihkelsoni surma loodi Tartus 1993. aastal Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK).

Aastal 2016 aitasime:

Tööotsijaid: 70tk.
Pagulasi: 80tk.
Endisi kinnipeetavaid: 65tk.
Riskigruppi kuuluvaid inimesi : 75tk.

Tule kontorisse

Tule õppeklassi Tartus

Tule Tallinna kontorisse

Saada kiri